Đảng bộ huyện Krông Pa chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

06/04/2021
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Krông Pa luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện luôn xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và xã, thị trấn là nhiệm vụ hàng đầu. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 22/8/2016 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện, kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên; thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh, của huyện gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và xã, thị trấn. Qua đó bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở được nâng lên góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.
IMG_3415-(1).JPGHình ảnh Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành thường xuyên; chú trọng quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số. Chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và cơ sở được nâng lên. Cán bộ dưới 40 tuổi trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 57,97%, cán bộ dân tộc thiểu số đạt 41,17%; nữ trong quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy đạt 20,83%; cán bộ dưới 40 tuổi trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 73,8%, cán bộ dân tộc thiểu số đạt 54,1%; nữ trong quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn đạt 30,2%; công tác quy hoạch gắn với công tác rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, phát triển. Thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch và thực hiện đúng thẩm quyền phê duyệt quy hoạch theo quy định.

Quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và cơ sở. Từ tháng 9 năm 2016 đến nay, đã cử 27 đồng chí đi học Cao cấp Lý luận chính trị; cử 136 đồng chí đi học Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, cử 01 đồng chí đi bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, 14 đồng chí đi bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và 21 đồng chí đi bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; mở tại huyện 01 lớp Trung cấp khuyến nông lâm (hệ vừa làm vừa học) cho 50 cán bộ đương chức các xã, trong đó cán bộ chủ chốt các xã 08 đồng chí, trưởng, phó các đoàn thể xã 27 đồng chí; 01 lớp Đại học Luật kinh tế (hệ từ xa) cho 51 cán bộ các cơ quan huyện và các xã, thị trấn. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và cơ sở; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, đã bổ nhiệm 32 trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, bổ nhiệm lại 13 đồng chí; luân chuyển 06 cán bộ từ huyện về xã và 02 cán bộ từ xã về huyện; luân chuyển ngang 11 cán bộ lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện. Hầu hết số cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển đều phát huy năng lực, góp phần vào việc đào tạo cán bộ một cách toàn diện. 
Nhìn chung, công tác cán bộ, quản lý huyện và xã, thị trấn dần đi vào nền nếp; năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và cơ sở từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tính đến hiện nay, tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện là 70 đồng chí, trong đó cán bộ nữ 10 đồng chí, đạt 14,29% (tăng 0.69% so với năm 2016); cán bộ dân tộc thiểu số 16 đồng chí, đạt 22,86%; cán bộ trẻ 18 đồng chí, đạt 25,71% (tăng 16,61% so với năm 2016); Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 02 đồng chí, đạt 2,86% (tăng 2,86% so với năm 2016), Đại học 60 đồng chí, đạt 85,71% (tăng 0,91% so với năm 2016), Trung cấp 09 đồng chí, đạt 12,86% (tăng 9,86% so với năm 2016); Lý luận chính trị: Cao cấp 37 đồng chí, đạt 52,86%, Trung cấp 33 đồng chí, đạt 47,14% (tăng 10,74% so với năm 2016).

Cán bộ lãnh đạo quản lý các xã, thị trấn 69 đồng chí, trong đó cán bộ trẻ dưới 40 tuổi 14 đồng chí, đạt 20,29% (tăng 9,49% so với năm 2016); cán bộ nữ 14 đồng chí, đạt 20,29% (tăng 10,97% so với năm 2016); cán bộ dân tộc thiểu số 36 đồng chí, đạt 52,17%; Trình độ học vấn: Trung học phổ thông 69 đồng chí, đạt 100% (tăng 40,5% so với năm 2016); trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 01 đồng chí, đạt  1,45% (tăng 1,45% so với năm 2016), Đại học 44 đồng chí, đạt 63,77% (tăng 34,07% so với năm 2016); trung cấp 24 đồng chí, đạt 34,78%; lý luận chính trị: cao cấp 13 đồng chí, đạt 18,84%; trung cấp 54 đồng chí, đạt 78,26% (tăng 10,76% so với năm 2016), sơ cấp 02 đồng chí, đạt 2,9%. 

Việc chủ động đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và xã, thị trấn đã từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chính nhờ sự chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý từ huyện đến xã, thị trấn có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đó chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện KrôngPa phát huy sức mạnh toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra.
 
 
Quang Ngọc-Trung tâm VH, TT&TT huyện