Chi bộ Khối Đảng Huyện ủy: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

15/04/2021
   Chi bộ Khối Đảng hiện có 5 tổ đảng, với tổng số 27 đảng viên. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Chi bộ Khối Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan và đạt được những kết quả tích cực. Qua 05 năm triển khai thực hiện, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện đề ra.
 
   Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chi ủy Chi bộ đã tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và kịp thời ban hành Kế hoạch số 06-KH/CB, ngày 16 tháng 01 năm 2017 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 46-KH/HU, ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chuyên đề hằng năm với nhiều hình thức như thông qua hội nghị, các buổi sinh hoạt cơ quan, chi bộ. Sau khi học tập, quán triệt, 100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản kế hoạch cá nhân đăng ký những việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

   Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chi bộ đã chú trọng việc lựa chọn các nội dung trọng tâm, đột phá trong từng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết như: Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong khối; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; Đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, thực hiện “nói đi đôi với làm”, “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy; Xây dựng phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, sâu sát, khoa học, năng động, sáng tạo, nêu gương…nhất là ở người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt công tác văn bản đi, đến trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và công tác lưu trữ tài liệu một cách khoa học; Chú trọng đảm bảo an ninh, an toàn trong cơ quan. Qua đó, đã có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong khối.

   Một trong những việc làm nổi bật trong việc học và làm theo Bác ở Chi bộ Khối Đảng là đã xây dựng được Quy định số 02-QĐ/CB về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức khối Đảng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và duy trì đều đặn, nghiêm túc việc sinh hoạt 15 phút đầu giờ sáng thứ hai hàng tuần về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi sáng thứ hai hàng tuần, đại diện các tổ đảng sẽ đọc các bài viết, mẫu chuyện hoặc những lời dạy  của Bác cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động  trong khối cùng nghe. Thông qua các mẫu chuyện, những lời dạy của Bác mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức như hiểu thêm về con người, nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tự bản thân mỗi người “soi” vào đó để học tập và noi theo. Sinh hoạt 15 phút đầu giờ sáng thứ hai hàng tuần được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, thiết thực và hiệu quả.

   Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hằng năm Chi bộ đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào nội dung kiểm tra, giám sát đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Trong 05 năm, Chi ủy Chi bộ đã tiến hành kiểm tra 07 đảng viên và giám sát 09 đảng viên về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra, giám sát, hầu hết cán bộ, đảng viên đã thực hiện tốt việc học tập, viết bài thu hoạch, đăng ký và tổ chức thực hiện những việc đã đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   Công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình làm theo gương Bác được Chi ủy Chi bộ quan tâm thực hiện. Trong 5 năm qua, Chi bộ đã biểu dương 3 đồng chí có thành tích trong học tập và làm theo gương Bác; đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng 3 lượt tập thể và 5 lượt cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  ở Chi bộ khối Đảng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chi bộ Khối Đảng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp:

   Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các kế hoạch thực hiện theo chủ đề hàng năm, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

   Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung, các nhiệm vụ đột phá của Chi bộ nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   Ba là, thực hiện tốt việc đưa nội dung sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong khối; đồng thời bố trí hợp lý các buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ để thực hiện công việc này.
 
   Bốn là, tiếp tục duy trì việc sưu tầm các bài viết, mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đưa vào nội dung sinh hoạt 15 phút đầu giờ sáng thứ 2 hàng tuần. Tổ chức đánh giá nghiêm túc việc thực hiện những việc cán bộ, đảng viên đã đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và các năm tiếp theo, gắn với đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và 52 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ trong việc đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên, cơ quan, chi bộ hàng năm.
 
   Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian qua ở Chi bộ Khối Đảng đã tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong khối, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
                                                                     
  Hoàng Văn Vĩnh