Thường trực HĐND huyện ban hành Kế hoạch Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

12/10/2023
Thực hiện Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Ngày 25/9/2023, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-HĐND về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu.
Mục đích, yêu cầu của kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ đại biểu HĐND huyện tín nhiệm mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đưc, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.
Theo Kế hoạch số 232/KH-HĐND, ngày 25/9/2023 của Thường trực HĐND huyện, thời gian tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; đối tượng lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện; quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo Điều 11, Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội.
Nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ, đúng quy định nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, Thường trực HĐND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo nội dung Kế hoạch đã đề ra. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được HĐND huyện xem xét, thông qua Nghị Quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.
Đây là một nội dung công việc hết sức quan trọng, trong mỗi nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần nên công tác chuẩn bị được Thường trực HĐND huyện quan tâm chỉ đạo và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.
Chi tiết kế hoạch.
RCOM NỐI