Huyện Krông Pa: Tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch

17/06/2022
        Các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
      Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị tăng cường thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, tiến hành nhiều hoạt động chống phá từ âm thầm đến công khai để xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận những thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới; kích động chống phá Đảng, Nhà nước, kêu gọi lật đổ chế độ thông qua những phương thức, thủ đoạn chủ yếu như: Sử dụng mạng xã hội, diễn đàn có tỷ lệ người dùng lớn để lan truyền những bài viết có nội dung thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí là xuyên tạc, vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
thu-đich.jpg
Ảnh minh họa trên internet
      Triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và có nhiều hoạt động cụ thể. Nhiều cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã lập trang mạng xã hội facebook, zalo... để kịp thời thông tin hoạt động của đơn vị và phản bác những thông tin sai lệch, vạch rõ âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ sự ổn định, phát triển của huyện, của tỉnh và đất nước, với những bài chia sẻ như: Vạch trần bộ mặt giả dối của các thế lực thù địch, phản động “Xót thương với người nước ngoài, thờ ơ với đồng bào”; đảng viên, cán bộ ở đâu trên không gian mạng...
      Tuy nhiên, vẫn còn một số người cho rằng việc đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, xâm phạm đời tư cá nhân là công việc của các cơ quan chuyên môn. Cá biệt có tình trạng bàng quan, vô cảm, không có chính kiến nhận thức đúng đắn trước những thông tin, quan điểm sai trái, nhất là thông tin sai trái trên mạng internet.
Để tăng cường đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch, cung cấp thông tin chính thống, chính xác để định hướng dư luận. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan trong đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thường xuyên chỉ đạo, định hướng cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động và vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, nắm bắt thông tin chính thống, đúng, chính xác; không bị lôi kéo, kích động trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
      Từng chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan chính quyền, đoàn thể có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt nhằm trao đổi, làm rõ về bản chất, âm mưu từ thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phần tử phản động chống đối. Trên cơ sở tài liệu, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, tổ chức cung cấp luận cứ, thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng internet, mạng xã hội để quán triệt cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi mình quản lý nhận diện, phân tích được tác hại của thông tin xấu, độc, xây dựng ý thức tự phòng vệ và sẵn sàng tham gia đấu tranh phản bác khi tổ chức giao nhiệm vụ.
      Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải biến trang mạng xã hội của cá nhân mình thành kênh thông tin quan trọng để tuyên truyền thông tin chính thống. Tích cực, thường xuyên tham gia chia sẻ, bình luận, nhân rộng các bài viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay và các hoạt động ý nghĩa của tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể nơi mình công tác, sinh hoạt… nhằm cổ vũ, động viên đông đảo mọi người tham gia, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Khi tiếp cận với các bài viết, các thông tin thiếu chuẩn xác với mục đích phá hoại sự ổn định, kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương, cơ quan, đơn vị phải thể hiện rõ chính kiến bảo vệ chính nghĩa, lẽ phải, không a dua, có hành vi lệch chuẩn về chính trị. Không tham gia chia sẻ, bình luận những thông tin không chính thống, có nội dung gây phương hại đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, nhất là thông tin được báo chí, mạng xã hội phản ánh mà chưa được kiểm chứng, chưa có phát ngôn và kết luận chính thức từ cá nhân liên quan hay tổ chức được giao trách nhiệm.

      Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị- xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.
HOÀNG VĂN VĨNH