Vững bước vào Xuân

13/01/2023
Khép lại năm 2022 với nhiều kết quả ấn tượng, Đảng bộ huyện Krông Pa đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, diện mạo quê hương có nhiều khởi sắc. Đây là minh chứng rõ nét cho sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự đoàn kết, nỗ lực của người dân.
ĐỔI MỚI TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM
Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo trên các mặt, các lĩnh vực, đặc biệt là công tác cán bộ. Song song với việc đẩy mạnh nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong nội bộ, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương. Công tác rà soát, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ được huyện thực hiện xuyên suốt, nhất là cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã củng cố và kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị còn thiếu khuyết.
Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng còn được thể hiện ở việc quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, việc ban hành Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết của cấp trên được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống “bám rễ” nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cấp ủy các cấp đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; gắn kiểm tra, đôn đốc, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch. Thường trực Huyện ủy tổ chức họp định kỳ mỗi tháng 2 lần và đột xuất khi cần; duy trì giao ban với HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện, các cơ quan khối, các ban Đảng mỗi quý/lần để kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm và các nhiệm vụ trọng tâm khác. Hàng tháng, Thường trực Huyện ủy làm việc với một số cấp ủy cơ sở nắm bắt tình hình, kết quả hoạt động và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ ở cơ sở.
Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng được cấp ủy, ủy ban kiểm tra từ cấp huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc. Trong năm qua, Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra đã tập trung kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở các lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý một số cán bộ, đảng viên vi phạm.
Việc đổi mới công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là chú trọng tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức đảng, bộ máy chính quyền trên địa bàn. Qua đó, đã phát huy vai trò toàn diện của cấp ủy Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.
NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT
Với sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất cao, cùng với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 đề ra. Nổi bật như thu ngân sách đạt 49 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng/người/năm...
Trong phát triển kinh tế, ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; toàn huyện gieo trồng được trên 49.376 ha, đạt 103,5% Nghị quyết. Trong năm huyện đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận nhãn hiệu “Thuốc lá lá Krông Pa - Gia Lai”. Việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Krông Pa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và tổ chức phát động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, bình quân mỗi xã tăng thêm 01 tiêu chí so với năm 2021, đạt 100% Nghị quyết. Đến nay, toàn huyện có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc; thực hiện các Đề án: “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025”, “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018- 2025”...
Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương Krông Pa, sự đoàn kết, đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân sẽ là động lực để huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được trong năm qua sẽ tạo đà cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Krông Pa vững tin bước vào xuân mới với nhiều thắng lợi mới trên tất cả các lĩnh vực- xứng đáng với quê hương Krông Pa anh hùng.
TUỆ LÂM