Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện krông Pa năm 2022.

23/03/2022
   Ngày 05/01/2022, Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Krông Pa năm 2022.
download.jpg
Ảnh minh họa
   Theo đó, kế hoạch xác định các hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, bao gồm: (1) các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; (2) các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể trong công tác hòa giải ở cơ sở; (3) các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể trong công tác xây dựng, đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
    Thứ nhất, Trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Kế hoạch đã chỉ rõ có 15 nội dung hoạt động và nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện và hoàn thành trong năm 2022. Công tác này chú trọng việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng là cán bộ, người dân sinh sống trên địa bàn, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các đối tượng đặc thù khác như người lao động trong các doanh nghiệp, người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình, người đang chấp hành án phạt tù... Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên, các cơ quan chuyên môn liên quan cần tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật do cấp trên tổ chức. Kế hoạch đã xác định một trong những hoạt động tuyên truyền pháp luật thiết thực hiệu quả là các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09/11 hằng năm) được giao Phòng Tư pháp chủ trì thực hiện ở cấp huyện, UBND cấp xã chủ trì ở cấp mình, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện ở đơn vị mình.
    Không ngừng nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn pháp luật và giáo dục công dân đảm bảo hiệu quả chất lượng, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ thanh niên, học sinh, sinh viên năng động, có ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cũng là một nội dung tiếp tục được đặc biệt nhấn mạnh thực hiện trong kế hoạch năm 2022.
    Bên cạnh các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp, Kế hoạch cũng xác định UBND huyện, UBND cấp xã, các cơ quan, ban, ngành cần tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức gián tiếp, trong đó chú trọng duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động đăng tải các thông tin phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện, UBND cấp xã và các cơ quan đơn vị khác.
    Thứ 2, Công tác hòa giải ở cơ sở, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là UBND cấp xã, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành. Triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa gỉai viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”. Kế hoạch giao nhiệm vụ cho Phòng Tư pháp đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kĩ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên ở thôn, buôn, tổ dân phố.
    Thứ 3, trong công tác xây dựng, đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND huyện giao Phòng Tư pháp chủ trì, hướng dẫn các xã thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu trong tiêu chí 18.5 - xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã đạt chuẩn  nông thôn mới.
    Sau quá trình thực hiện, Nội dung cuối cùng được xác định trong Kế hoạch là “kiểm tra tình hình, kết quả triển khai thực hiện; sơ kết, tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Nội dung này do Phòng Tư pháp-cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật phụ trách và báo cáo kết quả về UBND huyện, Sở Tư pháp theo thời gian được quy định trong Kế hoạch.
     Kế hoạch được phát hành đến các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện, Phòng Tư pháp là cơ quan chủ trì thực hiện, các cơ quan có chuyên môn liên quan phối hợp cùng thực hiện để đảm bảo hiệu quả.
Nội dung chi tiết kế hoạch tại đây
NGÔ HỒNG