Thông báo giới thiệu công ty đến địa bàn các xã, thị trấn để tư vấn, tuyển dụng, đưa người lao động đi làm việc tại tỉnh Đồng Nai

11/02/2022
   Ngày 11/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 179/UBND-VX, cụ thể nội dung như sau:
   Thực hiện Công văn số 46/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 10/01/2022 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Gia Lai về việc phối hợp tuyển dụng lao động đi làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:
   1. Đồng ý cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Đại Phát đến địa bàn các xã, thị trấn để triển khai các hoạt động tư vấn, tuyển chọn và đưa người lao động đi làm việc tại tỉnh Đồng Nai.
   2. Thời gian tư vấn, tuyển dụng lao động: từ ngày ký ban hành văn bản đến hết ngày 30/6/2022.
   3. Đề nghị Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Đại Phát thực hiện một số nội dung sau:
   - Phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, tuyển dụng lao động. Thông báo danh sách cán bộ tư vấn, tuyển dụng của Công ty đến cấp ủy, chính quyền địa phương để theo dõi, quản lý và phối hợp triển khai. Đảm bảo cán bộ được cử đến làm việc tại các địa phương phải mang theo giấy tờ tùy thân và giấy giới thiệu hợp lệ của công ty. Quán triệt đến toàn bộ nhân viên của Công ty khi đến địa bàn huyện phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid -19.
   - Trong quá trình triển khai tư vấn cho người lao động, Công ty phải công khai đầy đủ các thông tin về nội dung công việc, điều kiện làm việc, địa điểm làm việc, mức lương, thời hạn hợp đồng, các chế độ phúc lợi, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động... để người lao động hiểu rõ.
   - Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách hỗ trợ cho người lao động theo quy định của pháp luật khi người lao động đến công ty làm việc như: giao kết hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi xã hội khác…
   - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Khi tập trung đông người phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 5K theo quy định.
   - Báo cáo thông tin kết quả thực hiện về số lượng và danh sách người lao động được Công ty tuyển dụng, đưa người lao động đi làm việc tại tỉnh Đồng Nai về UBND huyện (qua Phòng Lao động- TB&XH huyện) và UBND cấp xã để theo dõi, quản lý.
   4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc và những vấn đề cần hỗ trợ, giải quyết, đề nghị Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Đại Phát, các cơ quan đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn kịp thời phản ánh thông tin, báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Lao động- TBXH huyện) xem xét, giải quyết. 
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ DO CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG ĐẠI PHÁT
Giới thiệu xuống địa bàn các xã, thị trấn tư vấn, tuyển dụng lao động 
1. Ông Nguyễn Văn Hùng, CMND số 272828064, Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/4/2016; SĐT 0985.482.822
2. Ông Lê Hữu Dũng, CMND số 173890993, Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 27/5/2015; SĐT 0797.181.193
3. Ông Huỳnh Cao Thư, CMND số 215378775, Công an tỉnh Bình Định cấp ngày 16/12/2019.
4. Bà Siu H’ Lon, CMND số 231382987, Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/9/2020.