Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 02/2022

16/06/2022
      Thực hiện Công văn số 1013/SLĐTBXH-CSLĐ, ngày 09/6/2022 của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Gia Lai về việc thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 02/2022. Để người lao động trên địa bàn huyện được nắm bắt đầy đủ thông tin, có thêm nhiều cơ hội lựa chọn việc làm, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
      1. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện:
      - Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện thông báo rộng rãi trên các phương tiện đại chúng, hệ thống đài truyền thanh của huyện để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin và tham gia đăng ký dự tuyển.
      - Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM Japan đợt 02/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước.
      - Tổng hợp số thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản báo cáo UBND huyện theo quy định.
      2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Niêm yết công khai toàn văn Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM Japan đợt 02/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước trên bảng tin tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Đồng thời, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh của xã, thôn, buôn, tổ dân phố để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin về chương trình đăng ký dự tuyển.
      3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Đăng tải Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM Japan đợt 02/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước lên trang Thông tin điện tử của huyện.
      (Gửi kèm Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM Japan đợt 02/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước)
      Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./
      Thông báo tuyển chọn thực tập sinh tại đây.