UBND xã Chư Drăng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

04/07/2022
      Sáng ngày 29/6, Ủy ban nhân dân xã Chư Drăng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.
a272e0729db75ee907a6.jpg
Toàn cảnh sơ kết 
      Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế -xã hôi, Quốc phòng - An ninh; đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song kinh tế -xã hôi, Quốc phòng- An ninh trên địa bàn xã Chư Drăng tiếp tục phát triển đúng hướng và toàn diện. Đến nay, toàn xã gieo trồng được hơn 3.400 cây trồng các loại, đạt 91,1%KH. Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn xã có 17.919 con/14.066 con, đạt 127,39% KH, trong đó đàn gia súc có trên 7.700 con, đạt 93,45%KH, đàn gia cầm có trên 10.100 con, đạt 117,87%, tình hình cây trồng phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra làm ảnh hưởng lớn đến năng suất. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, dự án giảm nghèo, được tập trung, chú trọng.  Các lĩnh vực: giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa-thông tin, thể dục-thể thao, lao động-thương binh và xã hội, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo… có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo. Công tác cải cách hành chính cũng có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình thiết thực được áp dụng trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, được Nhân dân rất đồng tình ủng hộ.
      Hội nghị cũng nghe các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các đơn vị, các ấp, Các ý kiến đóng góp tán thành cao với nội dung báo cáo được trình bày tại hội nghị, các ý kiến tập trung nêu lên những khó khăn, vướng mắc trên các mặt công tác của từng đơn vị, từ đó đề xuất các giải pháp lên cấp trên cần quan tâm giải quyết.
VĂN CHI