Default news teaser image

Tài liệu họp báo công bố bộ luật lao động năm 2019

08/02/2020

Tài liệu họp báo công bố bộ luật lao động năm 2019

Default news teaser image

Giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương

08/02/2020

Giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương

Default news teaser image

Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

08/02/2020

Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Default news teaser image

Giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức

08/02/2020

Giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức

Default news teaser image

Giới thiệu Luật dân quân tự vệ số 48/2019/QH14

08/02/2020

Giới thiệu Luật dân quân tự vệ số 48/2019/QH14