Default news teaser image

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

08/02/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Default news teaser image

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2019

12/11/2019

    Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) và ngày 02 tháng 7 năm 2012 Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố Luật này. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01...

Default news teaser image

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

02/10/2019

    Ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật căn cước công dân). Chủ tích nước ký Lệnh số 17/2014/L-CTN ngày 04/12/2014 công bố Luật căn...

Default news teaser image

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

02/10/2019

   Ngày 20 tháng 6 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật hòa giải ở cơ sở. Ngày 05 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chu...

Default news teaser image

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT TỐ CÁO

01/10/2019

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT TỐ CÁO Luật tố cáo được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 25/6/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.