Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
325/BC-UBND 17/12/2018 về việc kết quả đánh giá, chấm điểm công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2018.
309/BC-UBND 07/12/2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
253/BC-UBND 10/10/2018 về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018.
01-QĐi/HU 10/09/2018 Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
43/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công năm 2019 (nguồn vốn: tỉnh phân cấp).
42/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc phê chuẩn phương án giao rừng cho cộng đồng dân cư thực hiện dự án bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng...
44/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019.
45/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018.
46/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc phê chuẩn kế hoạch phân bổ nguồn vốn kết dư ngân sách huyện năm 2017.
47/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2017.
48/NQ-HĐND 26/07/2018 Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
164/BC-UBND 03/07/2018 về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.
89/BC-UBND 19/04/2018 về việc tình hình thực hiện công tác quý i và nhiệm vụ công tác quý ii năm 2018.
10-NQ/HU 13/04/2018 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018.
12-CT/HU 13/03/2018 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm ngăn chặn hoạt động cho vay với lãi suất cao trong vùng đồng bào dân...
09-NQ/HU 25/12/2017 Nghị quyết  về chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
38/NQ-HĐND 22/12/2017 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018.
39/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc dự toán ngân sách huyện và phương hướng phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2018
40/NQ-HĐND 22/12/2017 Về việc phê chuẩn danh mục dự án đầu tư công năm 2018.
41/NQ-HĐND 22/12/2017 Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường kỳ năm 2018 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
37/NQ-HĐND 21/12/2017 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.