Ghi nhớ lời Người

17/05/2023
Trong những năm qua, ghi nhớ lời Người, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Krông Pa nói riêng đã và đang ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi việc thực hiện những căn dặn của Người về xây dựng Đảng là trách nhiệm cao cả của mỗi tổ chức Đảng và của từng đảng viên.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng mà có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.
 
Hoc-tap-bac.jpg
Ảnh: Cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai học tập chuyên đề năm 2023
Trước khi đi xa, Bác viết Di chúc dành những lời căn dặn đầu tiên đối với công tác xây dựng Đảng “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Nhấn mạnh nhiều lần “thật sự”, Người muốn nhấn mạnh những điều căn dặn đối với Đảng phải quan tâm thực hiện cho tốt, đến nơi, đến chốn, không thể giả dối, nửa vời.
Cùng trong Di chúc, Người căn dặn ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ hoàn thành thì “toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh” và “công việc phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”. Có người khi nghe lời căn dặn này, hoài nghi Đảng ta có vấn đề gì chệch choạc mới chỉnh đốn lại Đảng. Nhưng thực ra, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên trong quá trình hoạt động và lãnh đạo cách mạng. Bác Hồ đã dạy “khi cách mạng gặp khó khăn, chỉnh đốn Đảng để xây dựng thái độ bình tĩnh, sáng suốt, kiên định lập trường, lý tưởng; khi cách mạng trên đà thắng lợi, chỉnh đốn Đảng để ngăn ngừa bệnh kiêu ngạo, chủ quan, tự mãn; khi Đảng cầm quyền, đảng viên rất dễ bị đánh mất mình, ngày hôm qua vĩ đại, ngày hôm nay không nhất thiết mọi người yêu mến nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.
Những lời dạy của Bác Hồ về xây dựng Đảng luôn mang tính thời sự nóng bỏng cả trong quá khư, hiện tại và tương lai. Chính vì vậy, Đảng ta đã thường xuyên thực hiện chỉnh đốn. Từ Đại hội lần thứ VI của Đảng, cùng với việc khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, Đảng đề ra việc chỉnh đốn Đảng trong phạm vi: “Chỉnh đốn tổ chức, thi hành những biện pháp có hiệu lực trừ diệt các tệ nạn hối lộ, cửa quyền, loại bỏ và nghiêm trị những phần tử biến chất lợi dụng danh nghĩa đảng và chính quyền để đục khoét nhân dân, áp bức quần chúng”. Đến Đại hội VII Đảng ta chính thức khẳng định: “Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn…đây là quy luật phát triển của Đảng”. Các Đại hội tiếp theo Đảng ta rất quan tâm các biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thể hiện rõ nhất qua các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) (khoá VIII), Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII, XIII). Đó là minh chứng cho tinh thần xây dựng Đảng thường xuyên, nghiêm túc ấy.
Trong những năm qua, ghi nhớ lời Người, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Krông Pa nói riêng đã và đang ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi việc thực hiện những căn dặn của Người về xây dựng Đảng là trách nhiệm cao cả của mỗi tổ chức Đảng và của từng đảng viên, nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
TUỆ LÂM