Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 82 tại huyện Krông Pa

12/04/2018
    Chiều ngày 11/4, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Krông Pa, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện Krông Pa tổ chức Lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 82, hệ tại chức, mở tại huyện Krông Pa.
    Lớp học có 100 học viên là cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành đoàn thể, trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
    Trong thời gian 2 năm với hơn 1.000 tiết học, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và một số nội dung về khoa học hành chính, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Học viên cũng được trang bị kiến thức cốt lõi về nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trật Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.
    Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các Học viên về những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận Chính trị- Hành chính. Củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay./.
Đức Mạo