TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

26/04/2022

​UBND tỉnh Gia Lai mới ban hành Công văn số 784/UBND-NC về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trên địa bàn tỉnh.

 
minh-hoa.jpg

Minh họa, ảnh nguồn internet

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, số hóa hồ sơ TTHC, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI của đơn vị, địa phương mình đảm bảo chất lượng dịch vụ, bảo mật, chính xác, kịp thời. Tiếp tục rà soát, niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương các TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI và các TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua BCCI đang có hiệu lực thi hành. Sở Thông tin và Truyền thông, chủ động theo dõi Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm của Bộ Nội vụ để đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo đạt và vượt tỷ lệ lệ thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI; phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện tốt các quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, văn bản số 5905/UBND-NC ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh và các văn bản khác có liên quan. Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn Bưu điện tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với Bưu điện tỉnh trong việc thực hiện các quy định về chất lượng, giá cước và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình cung cấp dịch vụ BCCI. Hướng dẫn nhân viên Bưu điện hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 kết hợp với việc sử dụng dịch vụ BCCI. Đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân viên Bưu điện sử dụng chức năng thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI trên hệ thống “Một cửa điện tử".

 UBND tỉnh cũng yêu cầu Bưu điện tỉnh chủ động bố trí nhân lực, kinh phí và các điều kiện có liên quan đáp ứng yêu cầu thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Quán triệt đội ngũ nhân viên, giao dịch viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ; hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin về TTHC được công khai bằng phương tiện điện tử; sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã và tại các điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; quan tâm việc cung cấp dịch vụ này tại nhà/địa điểm theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI./.

Mai Đào