Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2022)

08/04/2022
      Năm 2000, Bộ Chính trị (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
      Ngày 01/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Đây là Tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, Tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác Tuyên giáo của Đảng.
      Phát huy truyền thống của ngành Tuyên giáo, trong những năm qua. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Pa đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng. Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quan triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mac - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn được phát huy hiệu quả và đổi mới trên tất cả các mặt. Công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa thu được nhiều kết quả, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, nhất là đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch của các phần tử phản động.
      Ngành Tuyên giáo của huyện nhà ngày càng khẳng định sự trưởng thành, phát triển và lớn mạnh không ngừng. Tổ chức bộ máy hệ thống Tuyên giáo cấp ủy đảng các cấp từng bước được đổi mới, kiện toàn chất lượng hoạt động ngày một được nâng lên. Đến nay, đã có Ban Tuyên giáo cấp huyện và 14 Ban Tuyên giáo  Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo giai đoạn đầu còn ít, lực lượng cán bộ “mỏng”, qua mỗi thời kỳ, lực lượng ấy ngày càng đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Hiện nay, tổng số cán bộ tuyên giáo chuyên trách của cấp ủy đảng từ huyện đến các xã, thị trấn là 117 người (cấp huyện hiện tại là 03 người; cấp xã, thị trấn 114 người). Bên cạnh đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Tuyên giáo của cấp ủy, còn có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các phóng viên, văn nghệ sĩ, trí thức, cùng đông đảo đội ngũ cộng tác viên. Tính đến tháng 6 năm 2022, đội ngũ Báo cáo viên cấp huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 28 người; cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện là 20 người; lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, buôn trọng điểm và buôn nông thôn mới trên địa bàn huyện là 21 người. Đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác Tuyên giáo đều là những người có năng lực, đạo đức, tâm huyết, có trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, hiểu biết nghiệp vụ, trách nhiệm với công việc; nhiều đồng chí có bề dày kinh nghiệm, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo, công tác ở nhiều lĩnh vực (cấp ủy, chính quyền, đoàn thể). Đặc biệt, từ khi thành lập huyện đến nay, công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, phát huy ý thức tự lực tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất và nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 
      Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, cán bộ Tuyên giáo xác định cần tiếp tục chủ động đổi mới phương thức hoạt động và tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với dân; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng; phản ánh kịp thời, sinh động công cuộc đổi mới và phát triển đất nước của huyện nhà; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...
      Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo là dịp để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của Ngành Tuyên giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng 01/8, cán bộ Tuyên giáo thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Mỗi người cần ra sức phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, làm tốt vai trò là “cầu nối” giữa Đảng với dân.
LIÊN LIÊN