Kỳ thi thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”

15/03/2022
   Ngày 24 tháng 02 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 92-KH/BTGTU về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”. Cuộc thi diễn ra từ ngày 14/3 đến hết ngày 13/5/2022 với 09 kỳ thi (mỗi tuần 01 kỳ). Ban Tuyên giáo Huyện ủy xin gửi danh mục tài liệu tham khảo và đường link câu hỏi để các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu và tham gia Cuộc thi.
adasfas.jpg
 
   Tài liệu tham khảo:
   - Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các kỳ Đại hội.
   - Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai, giai đoạn 1945-2005. Nxb CTQG, HN, 2009.
   - Đảng bộ tỉnh Gia Lai từ 1945-2020. Nxb. Thông tin và Truyền thông.
   - Địa chí Gia Lai. Nxb. Văn hóa dân tộc, HN.1999.
   - Lịch sử Gia Lai từ nguồn gốc đến năm 1975. Nxb. Khoa học xã hội.
   - Các tài liệu chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
   Địa chỉ truy cập tham gia dự thi:
   https://thongtintuyengiaogialai.vn/;
   https://tinhuygialai.org.vn/;
   https://baogialai.com.vn;
   https://gialaitv.vn;
   https://tinhdoan.gialai.org.vn;
   https://krongpa.gialai.gov.vn

   Trong mỗi kỳ thi, một người có thể tham gia dự thi nhiều lần, nhưng tối đa không quá 05 lần/kỳ và sẽ lấy kết quả của lần tham gia có số dự đoán đúng (hoặc gần đúng nhất) so với kết quả do Ban Tổ chức Cuộc thi công bố. Kết quả được tính cho người có đáp án đúng nhất và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi với thời gian sớm nhất.
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY