Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
98-HD/BTGHU 29/04/2020 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội  đảng bộ các cấp và Đại hội đại biê...
90-HD/BTGHU 06/02/2020 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền phòng, chống  dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
35-KH/BTGHU 30/12/2019 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
14-CT/HU 18/03/2019 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi một số tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn trên...
11-NQ/HU 24/12/2018 Nghị quyết  về chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
01-QĐi/HU 10/09/2018 Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
10-NQ/HU 13/04/2018 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018.
12-CT/HU 13/03/2018 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm ngăn chặn hoạt động cho vay với lãi suất cao trong vùng đồng bào dân...
09-NQ/HU 25/12/2017 Nghị quyết  về chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
856-QĐ/HU 27/04/2017 Quy định về trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng...
598-QĐ/HU 03/01/2017 Quy định số về chức năng, nhiệm vụ và quan hệ công tác của Lưu trữ cơ quan Huyện ủy.
08-NQ/HU 21/12/2016 Nghị quyết  về chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
06-NQ/HU 16/11/2016 Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn...
07-NQ/HU 16/11/2016 Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.
05-NQ/HU 19/10/2016 Nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong trồng trọt, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu...
03-NQ/HU 22/08/2016 Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
04-NQ/HU 22/08/2016 Nghị quyết về tăng cường đoàn kết, tập hợp nhân dân vào tổ chức đoàn, hội; xây dựng Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội...
02-NQ/HU 21/06/2016 Nghị quyết về huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông các xã, thị trấn giai đoạn 2015 - 2020, định hướng...
09-CT/HU 10/05/2016 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng xã đạt các tiêu chí quốc gia về y tế, giai đoạn...
07-CT/HU 18/03/2016 Chỉ thị số về tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phát huy hiệu quả của hệ thống các thiết chế văn hóa ở cơ sở trên địa bàn huyện.
06-CT/HU 18/03/2016 Chỉ thị về nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên...